324981478300234
Μενού
Το καλάθι σας
Η σελίδα μας χρησιμοποιεί cookies, συνεχίζοντας αποδέχεστε την χρήση αυτών

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Καλλιπολίτης Gas Center

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Η συμβάσεις μεταξύ της kallipolitisgas.gr και των πελατών της διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 (προστασία καταναλωτών), ιδιαιτέρως δε από τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ανωτέρω Νόμου που αφορούν την εμπορία από απόσταση και τη σύναψη συμβάσεων εκτός εμπορικού καταστήματος.

Οι πελάτες της kallipolitisgas.gr έχουν το δικαίωμα να υπαναχωρήσουν αναιτιολογήτως της σύμβασης και να επιστρέψουν τα προϊόντα που αγόρασαν στην αρχική τους κατάσταση, καταβάλλοντας τα μεταφορικά και δεν υποχρεούνται να ανακοινώσουν το λόγο για τον οποίο επιθυμούν την επιστροφή των προϊόντων, εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουν τα προϊόντα. Στην περίπτωση αυτή επιβαρύνονται με το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων.

Η επιστροφή των προϊόντων γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η kallipolitisgas.gr για την αποστολή των προϊόντων σε αυτόν καθώς και το κόστος της επιστροφής τους.


Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνον εφόσον συμπληρωθεί η φόρμα που βρίσκεται στον ιστότοπο ( https://kallipolitisgas.gr/index.php?route=account/return/add ) , εν συνεχεία εγκριθεί και εφόσον τα προϊόντα που επιστρέφονται βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, με το σύνολο των εξαρτημάτων τους, των εντύπων που τα συνοδεύουν και της συσκευασίας τους σε άριστη κατάσταση, μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο.

Για την αποφυγή της ταλαιπωρίας των πελατών, είναι καλό να ελέγχεται προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας η κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα.

Όλοι οι πελάτες υποχρεούνται να αποσυσκευάσουν και να ελέγξουν τα είδη καθώς και να ειδοποιήσουν την kallipolitisgas.gr σε περίπτωση ελαττωμάτων εντός 7 ημερών. Μετά το πέρας των 7 ημερών θεωρείται ότι τα προϊόντα παρελήφθησαν σε άριστη κατάσταση.


ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: Όλα τα διατιθέμενα από την kallipolitisgas.gr προϊόντα φέρουν κάθε απαραίτητη πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας. Τα προϊόντα συνοδεύονται πάντοτε από γραπτές οδηγίες χρήσης και από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας εύλογης διάρκειας από τον κατασκευαστή του προϊόντος ή της επιχείρησης που εισήγαγε το προϊόν στην ΕΕ ή της επιχείρησης που επιθέτει στο προϊόν τα σήματα της εμφανιζόμενη ως κατασκευαστής. Το έντυπο της εγγύησης περιλαμβάνει πάντοτε την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενό της, τη διάρκειά της, την τοπική έκταση ισχύος της, καθώς και τα δικαιώματα που παρέχει το ισχύον δίκαιο. Η εγγύηση πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανόνες της καλής πίστης και να μην αναιρείται από υπερβολικές ρήτρες εξαιρέσεων. Η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση με την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος. Παρακαλούμε να δώσετε ιδιαίτερη βαρύτητα στους όρους της παρεχόμενης εγγύησης από τον εγγυητή καθώς στα υπόλοιπα συνοδευτικά έγγραφα και στοιχεία τα οποία με ευθύνη του εγγυητή περιλαμβάνονται στα προϊόντα και ιδίως αυτά τα οποία αφορούν πληροφορίες για την ασφαλή χρήση και συντήρηση των προϊόντων. Η εγγύηση της συσκευής έχει διάρκεια σύμφωνα με τον κατασκευαστή από την ημερομηνία της αγοράς της και επιτρέπει τη δωρεάν αποκατάσταση του προβλήματος, εφόσον υπάρχει η εγγύηση της αντιπροσωπείας και η απόδειξη αγοράς συσκευής, δεν έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία της συσκευής και δεν εξαιρείται η βλάβη με βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή. Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης εμφανισθεί στο προϊόν ελάττωμα και ο εγγυητής αρνείται ή βραδύνει την επισκευή πέραν του αναγκαίου κατά περίπτωση χρόνου, ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος με νέο ιδίων χαρακτηριστικών και ποιότητας ή εφόσον δεν επισκευάζεται να ζητήσει υπαναχώρηση από τη σύμβαση. Σε περίπτωση αντικατάστασης του προϊόντος ή ανταλλακτικού του, η εγγύηση αυτόματα ανανεώνεται για όλη της τη διάρκεια ως προς το νέο προϊόν ή ανταλλακτικό.


ΕΛΛΑΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: Οι πελάτες της kallipolitisgas.gr έχουν το δικαίωμα της επιστροφής των προϊόντων που αγόρασαν με χρέωση της Εταιρείας σε όσες περιπτώσεις η παραγγελία εκτελείται εσφαλμένα δηλαδή σε περίπτωση παράδοσης είδους άλλου από αυτό που παραγγέλθηκε κατά είδος ή ποσότητα ή σε περίπτωση που κατά την παράδοση το είδος έχει συσκευασία κατεστραμμένη, ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της. Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης οφείλει είτε να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξ αρχής, ή να ζητήσει την αντικατάστασή του, κατόπιν συνεννόησης με την kallipolitisgas.gr.

Οι πελάτες της kallipolitisgas.gr έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν τα προϊόντα που αγόρασαν και να ζητήσουν την αντικατάσταση τους σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της kallipolitisgas.gr παραδόθηκαν προϊόντα ουσιωδώς διαφορετικά από αυτά που παραγγέλθηκαν, σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε ελάττωμα στο προϊόν ή λείπει συμφωνημένη ιδιότητα του και υπό την προϋπόθεση ότι δεν προβλέπεται διαφορετικά από την εγγύηση του παραγωγού ή του εισαγωγέα και το προϊόν βρίσκεται εντός εγγύησης, οπότε και ισχύουν οι όροι εγγύησης και δεν έχει επέλθει η νόμιμη παραγραφή των δικαιωμάτων του αγοραστή. Ειδικά σε περίπτωση ελαττώματος του προϊόντος που πωλούμε ο αγοραστής μπορεί (α) να ζητήσει την επισκευή του χωρίς επιβάρυνση του ή την αντικατάσταση του με άλλο εκτός και αν αυτό είναι αδύνατο ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες (β) να ζητήσει την μείωση του τιμήματος και (γ) να υπαναχωρήσει, εκτός και αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Οι παραπάνω υποχρεώσεις δεν υπάρχουν σε περίπτωση που το ελάττωμα έχει προκληθεί από τον αγοραστή, ή από ανωτέρα βία. Οι υποχρεώσεις αυτές σε κάθε περίπτωση παραγράφονται εντός διετίας.


Η kallipolitisgas.gr έχει απέναντι στους καταναλωτές όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα για τον πωλητή. Για την αντιμετώπιση ελαττωμάτων ή ελλείψεων συνομολογημένων ιδιοτήτων στα πωλούμενα προϊόντα ισχύουν οι προβλέψεις του αστικού κώδικα. Για να θεωρείται μία ιδιότητα συνομολογημένη, θα πρέπει να πιστοποιείται ως τέτοια εγγράφως από αμφότερα τα μέρη.

Η kallipolitisgas.gr γνωρίζοντας πόσο σημαντική είναι η διασφάλιση του απορρήτου των στοιχείων των πελατών της, δίνει τη μέγιστη προτεραιότητα στο θέμα της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων τους, καθώς και της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών που επιχειρούνται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος.  Η kallipolitisgas.gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, εφοδιάζοντας το ηλεκτρονικό της κατάστημα με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των συναλλαγών και των στοιχείων των πελατών της. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες. Η τήρηση του απορρήτου των στοιχείων των πελατών θεωρείται από την kallipolitisgas.gr ως η πρώτη προτεραιότητά της. Το νομικό πλαίσιο της τήρησης του απορρήτου καθορίζεται από το Ν. 2472/1997 (Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) και από το Ν.3471/2006 (Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν.2472/1997). Οι πελάτες και χρήστες διατηρούν όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από τους ως άνω νόμους, ιδιαιτέρως δε τα δικαιώματα της πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα (άρθρο 12 Ν.2472/1997) και της αντιρρήσεως στον τρόπο που αυτά τηρούνται (άρθρο 13 Ν.2472/1997).


Οι βασικές αρχές που διέπουν τις εμπορικές συναλλαγές σε ένα εμπορικό κατάστημα ισχύουν και στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη και πελάτη του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι εμπιστευτικές ενώ έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η χρήση τους να γίνεται μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα προσωπικά δεδομένα και τα στοιχεία των πελατών και των χρηστών, όπως το ονοματεπώνυμό τους, το επάγγελμά τους, ηλεκτρονική τους διεύθυνση, η διεύθυνση της κατοικίας τους, αλλά και τα δεδομένα και τα στοιχεία των συναλλαγών των πελατών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρούνται απόρρητα, όπως σε όλες τις εμπορικές συναλλαγές.


Οι χρήστες και πελάτες με τη γνωστοποίηση των στοιχείων τους στο πλαίσιο των συναλλαγών τους ενημερώνονται από την kallipolitisgas μέσω του παρόντος και συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και στοιχείων, για τις ανάγκες της ομαλής συναλλαγής τους με την Εταιρεία. Συναινούν και αποδέχονται επίσης τη διαβίβαση των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι και προστηθέντες της kallipolitisgas στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης της σύμβασης που συνάπτεται. Μόνον εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της kallipolitisgas έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και στα στοιχεία και προσωπικά δεδομένα των πελατών και μόνον όπο