Μενού
Το καλάθι σας
Η σελίδα μας χρησιμοποιεί cookies, συνεχίζοντας αποδέχεστε την χρήση αυτών

Όροι Χρήσης

Καλλιπολίτης Gas Center

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: Η συμβάσεις μεταξύ της kallipolitisgas.gr και των πελατών της διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 (προστασία καταναλωτών), ιδιαιτέρως δε από τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ανωτέρω Νόμου που αφορούν την εμπορία από απόσταση και τη σύναψη συμβάσεων εκτός εμπορικού καταστήματος.

Οι πελάτες της kallipolitisgas.gr έχουν το δικαίωμα να υπαναχωρήσουν αναιτιολογήτως της σύμβασης και να επιστρέψουν τα προϊόντα που αγόρασαν στην αρχική τους κατάσταση, καταβάλλοντας τα μεταφορικά και δεν υποχρεούνται να ανακοινώσουν το λόγο για τον οποίο επιθυμούν την επιστροφή των προϊόντων, εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουν τα προϊόντα. Στην περίπτωση αυτή επιβαρύνονται με το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων.

Η επιστροφή των προϊόντων γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η kallipolitisgas.gr για την αποστολή των προϊόντων σε αυτόν καθώς και το κόστος της επιστροφής τους.


Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνον εφόσον συμπληρωθεί η φόρμα που βρίσκεται στον ιστότοπο ( https://kallipolitisgas.gr/index.php?route=account/return/add ) , εν συνεχεία εγκριθεί και εφόσον τα προϊόντα που επιστρέφονται βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, με το σύνολο των εξαρτημάτων τους, των εντύπων που τα συνοδεύουν και της συσκευασίας τους σε άριστη κατάσταση, μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή το τιμολόγιο.

Για την αποφυγή της ταλαιπωρίας των πελατών, είναι καλό να ελέγχεται προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας η κατάσταση των πωλούμενων προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα.

Όλοι οι πελάτες υποχρεούνται να αποσυσκευάσουν και να ελέγξουν τα είδη καθώς και να ειδοποιήσουν την kallipolitisgas.gr σε περίπτωση ελαττωμάτων εντός 7 ημερών. Μετά το πέρας των 7 ημερών θεωρείται ότι τα προϊόντα παρελήφθησαν σε άριστη κατάσταση.


ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: Όλα τα διατιθέμενα από την kallipolitisgas.gr προϊόντα φέρουν κάθε απαραίτητη πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας. Τα προϊόντα συνοδεύονται πάντοτε από γραπτές οδηγίες χρήσης και από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας εύλογης διάρκειας από τον κατασκευαστή του προϊόντος ή της επιχείρησης που εισήγαγε το προϊόν στην ΕΕ ή της επιχείρησης που επιθέτει στο προϊόν τα σήματα της εμφανιζόμενη ως κατασκευαστής. Το έντυπο της εγγύησης περιλαμβάνει πάντοτε την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενό της, τη διάρκειά της, την τοπική έκταση ισχύος της, καθώς και τα δικαιώματα που παρέχει το ισχύον δίκαιο. Η εγγύηση πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανόνες της καλής πίστης και να μην αναιρείται από υπερβολικές ρήτρες εξαιρέσεων. Η διάρκεια της εγγύησης πρέπει να είναι εύλογη σε σχέση με την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος. Παρακαλούμε να δώσετε ιδιαίτερη βαρύτητα στους όρους της παρεχόμενης εγγύησης από τον εγγυητή καθώς στα υπόλοιπα συνοδευτικά έγγραφα και στοιχεία τα οποία με ευθύνη του εγγυητή περιλαμβάνονται στα προϊόντα και ιδίως αυτά τα οποία αφορούν πληροφορίες για την ασφαλή χρήση και συντήρηση των προϊόντων. Η εγγύηση της συσκευής έχει διάρκεια σύμφωνα με τον κατασκευαστή από την ημερομηνία της αγοράς της και επιτρέπει τη δωρεάν αποκατάσταση του προβλήματος, εφόσον υπάρχει η εγγύηση της αντιπροσωπείας και η απόδειξη αγοράς συσκευής, δεν έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία της συσκευής και δεν εξαιρείται η βλάβη με βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή. Εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης εμφανισθεί στο προϊόν ελάττωμα και ο εγγυητής αρνείται ή βραδύνει την επισκευή πέραν του αναγκαίου κατά περίπτωση χρόνου, ο καταναλωτής δικαιούται να ζητήσει την αντικατάσταση του προϊόντος με νέο ιδίων χαρακτηριστικών και ποιότητας ή εφόσον δεν επισκευάζεται να ζητήσει υπαναχώρηση από τη σύμβαση. Σε περίπτωση αντικατάστασης του προϊόντος ή ανταλλακτικού του, η εγγύηση αυτόματα ανανεώνεται για όλη της τη διάρκεια ως προς το νέο προϊόν ή ανταλλακτικό.


ΕΛΛΑΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ: Οι πελάτες της kallipolitisgas.gr έχουν το δικαίωμα της επιστροφής των προϊόντων που αγόρασαν με χρέωση της Εταιρείας σε όσες περιπτώσεις η παραγγελία εκτελείται εσφαλμένα δηλαδή σε περίπτωση παράδοσης είδους άλλου από αυτό που παραγγέλθηκε κατά είδος ή ποσότητα ή σε περίπτωση που κατά την παράδοση το είδος έχει συσκευασία κατεστραμμένη, ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της. Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης οφείλει είτε να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξ αρχής, ή να ζητήσει την αντικατάστασή του, κατόπιν συνεννόησης με την kallipolitisgas.gr.

Οι πελάτες της kallipolitisgas.gr έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν τα προϊόντα που αγόρασαν και να ζητήσουν την αντικατάσταση τους σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της kallipolitisgas.gr παραδόθηκαν προϊόντα ουσιωδώς διαφορετικά από αυτά που παραγγέλθηκαν, σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε ελάττωμα στο προϊόν ή λείπει συμφωνημένη ιδιότητα του και υπό την προϋπόθεση ότι δεν προβλέπεται διαφορετικά από την εγγύηση του παραγωγού ή του εισαγωγέα και το προϊόν βρίσκεται εντός εγγύησης, οπότε και ισχύουν οι όροι εγγύησης και δεν έχει επέλθει η νόμιμη παραγραφή των δικαιωμάτων του αγοραστή. Ειδικά σε περίπτωση ελαττώματος του προϊόντος που πωλούμε ο αγοραστής μπορεί (α) να ζητήσει την επισκευή του χωρίς επιβάρυνση του ή την αντικατάσταση του με άλλο εκτός και αν αυτό είναι αδύνατο ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες (β) να ζητήσει την μείωση του τιμήματος και (γ) να υπαναχωρήσει, εκτός και αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Οι παραπάνω υποχρεώσεις δεν υπάρχουν σε περίπτωση που το ελάττωμα έχει προκληθεί από τον αγοραστή, ή από ανωτέρα βία. Οι υποχρεώσεις αυτές σε κάθε περίπτωση παραγράφονται εντός διετίας.


Η kallipolitisgas.gr έχει απέναντι στους καταναλωτές όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα για τον πωλητή. Για την αντιμετώπιση ελαττωμάτων ή ελλείψεων συνομολογημένων ιδιοτήτων στα πωλούμενα προϊόντα ισχύουν οι προβλέψεις του αστικού κώδικα. Για να θεωρείται μία ιδιότητα συνομολογημένη, θα πρέπει να πιστοποιείται ως τέτοια εγγράφως από αμφότερα τα μέρη.

Η kallipolitisgas.gr γνωρίζοντας πόσο σημαντική είναι η διασφάλιση του απορρήτου των στοιχείων των πελατών της, δίνει τη μέγιστη προτεραιότητα στο θέμα της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων τους, καθώς και της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών που επιχειρούνται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος.  Η kallipolitisgas.gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, εφοδιάζοντας το ηλεκτρονικό της κατάστημα με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των συναλλαγών και των στοιχείων των πελατών της. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες. Η τήρηση του απορρήτου των στοιχείων των πελατών θεωρείται από την kallipolitisgas.gr ως η πρώτη προτεραιότητά της. Το νομικό πλαίσιο της τήρησης του απορρήτου καθορίζεται από το Ν. 2472/1997 (Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) και από το Ν.3471/2006 (Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν.2472/1997). Οι πελάτες και χρήστες διατηρούν όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από τους ως άνω νόμους, ιδιαιτέρως δε τα δικαιώματα της πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα (άρθρο 12 Ν.2472/1997) και της αντιρρήσεως στον τρόπο που αυτά τηρούνται (άρθρο 13 Ν.2472/1997).


Οι βασικές αρχές που διέπουν τις εμπορικές συναλλαγές σε ένα εμπορικό κατάστημα ισχύουν και στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρήστη και πελάτη του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι εμπιστευτικές ενώ έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η χρήση τους να γίνεται μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα προσωπικά δεδομένα και τα στοιχεία των πελατών και των χρηστών, όπως το ονοματεπώνυμό τους, το επάγγελμά τους, ηλεκτρονική τους διεύθυνση, η διεύθυνση της κατοικίας τους, αλλά και τα δεδομένα και τα στοιχεία των συναλλαγών των πελατών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρούνται απόρρητα, όπως σε όλες τις εμπορικές συναλλαγές.


Οι χρήστες και πελάτες με τη γνωστοποίηση των στοιχείων τους στο πλαίσιο των συναλλαγών τους ενημερώνονται από την kallipolitisgas μέσω του παρόντος και συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και στοιχείων, για τις ανάγκες της ομαλής συναλλαγής τους με την Εταιρεία. Συναινούν και αποδέχονται επίσης τη διαβίβαση των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι και προστηθέντες της kallipolitisgas στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης της σύμβασης που συνάπτεται. Μόνον εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της kallipolitisgas έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και στα στοιχεία και προσωπικά δεδομένα των πελατών και μόνον όποτε αυτό είναι αναγκαίο για τη διεκπεραίωση της συναλλαγής. Η kallipolitisgas δεσμεύεται να μην αποκαλύπτει τα προσωπικά δεδομένα των πελατών και τα στοιχεία των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής ή κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας. Τα προσωπικά δεδομένα που τηρούνται από την kallipolitisgas χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτήν ή από συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και διεκπεραίωση των συναλλαγών των πελατών. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ της kallipolitisgas και των πελατών της τηρούνται από την Εταιρεία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.


Ο επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος της kallipolitisgas μπορεί να περιηγηθεί σε αυτό χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστεί να δηλώσει τα προσωπικά του δεδομένα μόνο όταν προχωρήσει σε παραγγελία προϊόντων ή ζητήσει να λάβει το ενημερωτικό μας υλικό ή ενημερωτικό μας mail. Τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία για κάθε συναλλαγή είναι το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός της ταυτότητας προκειμένου να διασφαλισθεί η ταυτοπροσωπία με τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας, ένα σταθερό ή κινητό τηλέφωνο, η διεύθυνση (οδός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας), η διεύθυνση αποστολής της παραγγελίας και ο τύπος του παραστατικού που θα επιλεχθεί από τον πελάτη (απόδειξη, τιμολόγιο). Στην περίπτωση που εκδοθεί τιμολόγιο απαιτείται το όνομα της εταιρείας, το Α.Φ.Μ. και η διεύθυνση της έδρας της.nnΓια την είσοδο των πελατών στο ηλεκτρονικό κατάστημα της kallipolitisgas και προκειμένου αυτοί να προβούν σε παραγγελία προϊόντων χρησιμοποιούνται δύο κωδικοί: ο κωδικός εισόδου (Username) και ο προσωπικός μυστικός κωδικός ασφαλείας (Password).


Το ηλεκτρονικό κατάστημα της kallipolitisgas.gr δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες του να μεταβάλουν τον προσωπικό μυστικό κωδικό ασφαλείας (Password) όσο συχνά αυτοί επιθυμούν πράγμα που συνιστάται να γίνεται συχνά για λόγους ασφαλείας των συναλλαγών. Η kallipolitisgas.gr προτείνει την εναλλακτική  χρησιμοποίηση γραμμάτων, αριθμών αλλά και συμβόλων προκειμένου οι πελάτες της να διαμορφώσουν αξιόπιστους κωδικούς. Κάθε φορά που οι κωδικοί αυτοί καταχωρούνται παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά στοιχεία του κάθε πελάτη. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά είναι ο ίδιος ο πελάτης μέσω των ανωτέρω κωδικών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς τους από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας τους ή διαρροής των κωδικών, ο πελάτης θα πρέπει να προβεί στην άμεση ειδοποίηση της kallipolitisgas αλλιώς η kallipolitisgas δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Σου προτείνουμε να διαβάσεις ολόκληρη την πολιτική, ωστόσο συνοψίζουμε τα σημαντικότερα σημεία της εδώ για να σε διευκολύνουμε:

Όταν χρησιμοποιείς το Kallipolitis Gas Center — ακόμα και για μια απλή αναζήτηση προϊόντων — λαμβάνουμε από εσένα προσωπικά δεδομένα όπως η διεύθυνση IP και ο τύπος της συσκευής που χρησιμοποιείς, χωρίς αυτά να σε ταυτοποιούν. Επιπλέον, επιλέγοντας να δημιουργήσεις λογαριασμό στο Kallipolitis Gas Center μοιράζεσαι μαζί μας τη διεύθυνση e-mail σου, τον αριθμό του κινητού σου και στοιχεία ενός δημόσιου προφίλ, όπως μια φωτογραφία χρήστη. Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία αυτά για τη διασφάλιση του λογαριασμού σου καθώς και για να επικοινωνήσουμε μαζί σου για θέματα που σε αφορούν.

Το Kallipolitis Gas Center θέλει να κάνει τις online αγορές σου καλύτερες. Σου παρέχουμε τη δυνατότητα να αποθηκεύσεις στο λογαριασμό σου προϊόντα που σε ενδιαφέρουν, που τα έχεις ήδη ή που μόλις τα αγόρασες. Χρησιμοποιούμε πληροφορίες από τα προϊόντα που αναζητάς, βλέπεις και αποθηκεύεις για να σου δείξουμε αποτελέσματα που μπορεί να σε ενδιαφέρουν περισσότερο καθώς και για να σε ειδοποιήσουμε για ευκαιρίες που μπορεί να σε ενδιαφέρουν.

Το Kallipolitis Gas Center παρέχει τη δυνατότητα δημόσιας επικοινωνίας. Οι αξιολογήσεις προϊόντων καθώς και οι συζητήσεις για προϊόντα είναι δημόσιες και ορατές από όλους τους επισκέπτες του Kallipolitis Gas Center, μαζί με το όνομα χρήστη και την εικόνα του προφίλ που έχεις επιλέξει. Κατά την αξιολόγηση ενός προϊόντος μπορεί να σου ζητήσουμε να μοιραστείς μαζί μας ένα αποδεικτικό αγοράς προκειμένου να επαληθεύσουμε την αγορά, χωρίς όμως να το δημοσιοποιήσουμε.

Μέσα από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού σου μπορείς να επιλέξεις ποια δεδομένα θα μοιράζεσαι μαζί μας και να διαχειριστείς τις προτιμήσεις σου σχετικά με την επικοινωνία μας μαζί σου και τις προωθητικές ενέργειες.